Nové březnové vydání e-magazínu ONLINE stahuj TADY!

NAŠE ODPOVĚDNOST

Tento dokument shrnuje odpovědnost poskytovatele služby Stanislava Otrubová, alis Viktorie Tiw Nedakonice 221, 687 38; IČ: 05673810 vůči návštěvníkovi webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.viktorietiw.cz a na webové stránce https://viktorietiw.my.canva.site/masterclass-blogerska-zakladka (obě webové stránky dále také jen jako „portál“).

Naše produkty slouží ke vzdělávacím účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností.
Jedná se o návody a doporučení a záleží i na schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky
s jejich pomocí návštěvník dosáhne.

Nelze považovat za vadu, pokud se názory odlišují od obecně akceptovaných názorů. Negarantujeme,
že aplikací rad a doporučených postupů v online kurzech či jiných našich produktech poskytovatele
bude dosaženo zamýšlených efektů a výsledků.

I přes shora uvedené je návštěvník oprávněn od uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je zboží –
přístup ke kurzu, odstoupit do 30 dnů od jejího uzavření, pokud jsou splněny následující podmínky:

a. návštěvník si zakoupí přístup ke kurzu, kurz absolvuje a splní veškeré úkoly spojené s prvním modulem kurzu (modulem se rozumí část celého kurzu vymezená formou samostatného videa. S názvy a stručným obsahem modulů se může návštěvník seznámit před uzavřením smlouvy) a

b. doporučení, rady a postupy navrhované z naší strany návštěvník aplikuje tak, jak jsme mu doporučili a

c. doporučení, rady a postupy navrhované z naší strany při aplikaci návštěvníkem nemají očekávané výsledky, cíle a efekty a

d. splnění uvedených podmínek návštěvník prokáže. Odstoupení od smlouvy je potřeba oznámit na náš email. Je nutné, aby odstoupení obsahovalo:

a. identifikaci návštěvníka a smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),

b. dokumenty prokazující splnění podmínek zakládajících právo na odstoupení od smlouvy,

c. číslo účtu, na které má být vrácena uhrazená cena zboží.

Po obdržení odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu vyhodnotíme, zda byly splněny podmínky pro vznik práva na odstoupení od smlouvy. Pokud podmínky pro vznik práva na odstoupení od smlouvy byly splněny, vrátíme návštěvníkovi uhrazenou cenu ve lhůtě do 60 dní od obdržení odstoupení od smlouvy.